godło polskie
Kancelaria Notarialna
Piotr Szott
ul. Sądowa 7/3
86-100 Świecie n/Wisłą
piotr.szott@gdin.pl
tel. 52 331 50 52
tel./fax 52 331 50 32

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 15:00

Środa: 8:00 - 15:00

Czwartek: 8:00 - 15:00

Piątek: 8:00 - 15:00

Sobota: Nieczynne

Niedziela: Nieczynne

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Poniżej znajdą Państwo wymagane dokumenty niezbędne do czynności notarialnych. Każdy zbiór po rozwinięciu guzikiem „+” można wydrukować klikając przycisk z drukarką.

Informacje niezbędne do każdej czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej:
W przypadku osoby fizycznej
 • nazwisko i imiona,
 • imiona rodziców,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego – pełnomocnictwa;
Drukuj PDF
W przypadku osoby prawnej (np. Spółki)
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS,
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.
Drukuj PDF
Inne dokumenty i informacje potrzebne do czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej, których przykładowy wykaz jest poniżej:
UMOWA SPRZEDAŻY ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU NA RYNKU WTÓRNYM
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
 • zaświadczenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące stanu zaległości za opłaty eksploatacyjne związane z lokalem,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla lokalu (nie dotyczy lokali niemieszkalnych),
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem.
Drukuj PDF
UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU NA RYNKU PIERWOTNYM (OD DEWELOPERA)
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości przez dewelopera, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży),
 • odpis ostatecznej decyzji właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • zaświadczenie Prezydenta/Starosty stwierdzające samodzielność lokalu,
 • wypis z kartoteki lokali wydany przez Prezydenta/Starostę, zaopatrzony w klauzulę o przeznaczeniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • rzut lokalu z planem i opisem lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków i wyrysem z mapy ewidencyjnej – przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu lub budynku,
 • warunki zawarcia umowy, w tym podanie ceny sprzedaży i sposobu jej płatności,
 • numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nabywanego lokalu spod obciążenia hipoteką w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości dewelopera hipoteką.
Drukuj PDF
UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 • odpis zwykły księgi wieczystej – jeżeli jest ona założona,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć,
 • zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to jest m. in.: przydział lokalu, akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego), umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia wspólności i zachowku,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla lokalu (nie dotyczy lokali niemieszkalnych),
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania przedmiotu umowy,
 • numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie lokalu spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia lokalu przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem.
Drukuj PDF
UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. w sytuacji gdy sprzedajemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej jest ich więcej) – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej; każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości a także wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej przeznaczonymi do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
 • decyzję właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na budowę/warunkach zabudowy – jeżeli została wydana,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania nieruchomości,
 • numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką , ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem.
Drukuj PDF
UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. jeżeli sprzedajemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej widnieje więcej działek) lub jeżeli działka zabudowana jest budynkiem nieujawnionym w księdze wieczystej – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej; każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
 • zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w budynku mieszkalnym bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla budynku (nie dotyczy budynków niemieszkalnych),
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania nieruchomości,
 • numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszyciu egzekucji lub innym ciężarem.
Drukuj PDF
UMOWA DAROWIZNY LOKALU
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • data wydania lokalu,
 • informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla Darczyńców,
 • informacja czy lokal ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.
Drukuj PDF
UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 • odpis zwykły księgi wieczystej – jeżeli jest ona założona,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć),
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to jest m. in.: przydział lokalu, akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego), umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia wspólności i zachowku,
 • informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla Darczyńców,
 • informacja czy przedmiot darowizny ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie lokalu spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia lokalu przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.
Drukuj PDF
UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. jeżeli darujemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej widnieje więcej działek) – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej; każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
 • data wydania nieruchomości,
 • informacja czy przedmiot darowizny ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.
Drukuj PDF
UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. jeżeli darujemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej widnieje więcej działek) lub jeżeli działka zabudowana jest budynkiem nieujawnionym w księdze wieczystej – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej; każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
 • data wydania nieruchomości,
 • informacja czy przedmiot darowizny ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla Darczyńców,
 • zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.
Drukuj PDF
TESTAMENT
 • dane osoby powoływanej do spadku lub wydziedziczonej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia),
 • powód wydziedziczenia – jeżeli testament obejmuje pozbawienie prawa do zachowku,
 • jeśli testament zawierać ma zapis windykacyjny – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapisu (dostępne w odpisie zwykłym księgi wieczystej lub w akcie notarialnym obejmującym umowę nabycia nieruchomości).
Drukuj PDF
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 • numer ewidencyjny PESEL Spadkodawcy (w razie braku dokumentu, z którego numer ten wynika – zaświadczenie z Urzędu Miasta – Wydziału Ewidencji Ludności/Wydziału Spraw Obywatelskich o numerze ewidencyjnym PESEL Spadkodawcy),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia Spadkobierców ustawowych i testamentowych, noszących nazwisko Spadkodawcy albo odpisy skrócone aktów małżeństwa Spadkobierców ustawowych i testamentowych, którzy zmienili nazwisko zawierając małżeństwo,
 • wszelkie sporządzone przez Spadkodawcę testamenty – w tym zmienione i odwołane,
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami – w przypadku gdy zostały zawarte za życia spadkodawcy,
 • oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – w przypadku gdy zostały złożone przed zawarciem aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • informacja jakie nieruchomości wchodziły w skład spadku po zmarłym z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy w skład spadku wchodziły nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta,
 • informacja czy wszyscy do aktu staną osobiście z uwagi na zakaz dokonywania aktów poświadczenia dziedziczenia przez pełnomocników.
Drukuj PDF
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU
 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 • informacje o pozostałych Spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania,
 • informacje o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu którym dokonano czynność.
Drukuj PDF
PEŁNOMOCNICTWO
 • dane osobowe Pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania),
 • informacja o zakresie umocowania – tzn. o czynnościach, do których pełnomocnictwo zostanie udzielone,
 • informacja czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw,
 • informacja czy pełnomocnik może być druga stroną czynności dokonywanej w wykonaniu pełnomocnictwa i czy może reprezentować obie strony czynności,
 • informacja czy pełnomocnictwo jest terminowe.
Drukuj PDF
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
1) ZAWIERANA PRZED ZAWRACIEM MAŁŻEŃSTWA

– jedynie wyżej wymienione dane osobowe, tj.:

 • imiona, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania,
2) ZAWIERANA PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA

– odpis skrócony aktu małżeństwa

Drukuj PDF
UMOWA ZRZECZENIA SIĘ DZIEDZICZENIA

– jedynie niżej wymienione dane osobowe, tj.:

 • imiona, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • informacja czy umowa obejmuje także zstępnych zrzekającego się.
Drukuj PDF
UMOWA SPÓŁKI
 • informacje (dane) dotyczące Wspólników,
 • informacje dotyczące postanowień umowy Spółki – m.in. jej firmy, siedziby, kapitału zakładowego, ilości i wartości udziałów oraz sposobu ich objęcia (pokrycia), przedmiotu działalności, składu organów spółki bądź zmian umowy spółki.
Drukuj PDF
PROTOKÓŁ DOKUMENTUJĄCY ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI
 • tekst jednolity umowy Spółki,
 • treść proponowanych zmian,
 • dane osobowe Przewodniczącego Zgromadzenia,
 • informacje (dane) dotyczące Wspólników.
Drukuj PDF